top of page

ຄຼິດຕະຈັກລາວເບັດທານີ

ຫນ້າທໍາອິດ

ສະບາຍດີທຸກທ່ານ ຍີນດີຕ້ອນຮັບໃນຄຼິດຕະຈັກລາວເບັດທານີ ອີເວັ້ນເຈຣີໂກ

ພວກເຮົາເປັນໜື່ງດຽວໃນຄວາມຮັກຂອງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ. ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຮຽນຮູ້ເຕີບໃຫຍ່ແລະຮັບໃຊ້ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນດ້ວຍຄວາມຮັກ ເພາະພວກເຮົາເປັນລູກຂອງພຣະເຈົ້າ

LaoWorship_edited.jpg

ພວກເຮົາຮ່ວມກັນສຶກສາພຣະຄຳພີໃນແຟສບຸກອອນລາຍດ້ວຍ ໃນທຸກໆວັນເສົາຕອນເຊົ້າແລະໃນວັນອາທິດຕອນເຊົ້າ ພວກເຮົາກໍມາຮ່ວມນະມັສະການນຳກັນທີ່ຄຼິດຕະຈັກ, ຕາຕະລາງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ

ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈື່ງຂໍເຊີນທຸກທ່ານມາຮ່ວມກັບພວກຂ້າພະເຈົ້າໃນການນະມັສການພຣະເຈົ້າດ້ວຍກັນ!

bottom of page